Czy pies może wejść na cmentarz?

Czy na cmentarz można wejść z psem?

Temat wchodzenia z psem na cmentarz budzi wiele emocji wśród ludzi. Zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego, kiedy to wielu z nas odwiedza groby bliskich. Część osób argumentuje, że psy nie powinny mieć dostępu do miejsc pochówku zmarłych, ponieważ należy szanować pamięć o zmarłych. Z drugiej strony, istnieją osoby, które chciałyby zabrać swojego czworonoga na cmentarz, ponieważ zwierzęta są dla nich ważnym towarzyszem życia. Niezależnie od osobistych przekonań, warto dokładnie przeanalizować temat i wziąć pod uwagę obie strony. Nie bez znaczenie pozostają kulturowe i prawne normy dotyczące obecności psów na cmentarzach w Polsce.

Czy na cmentarz można wejść z psem?

Pytanie, czy na cmentarz można wejść z psem, wzbudza wśród ludzi dwojakie i to bardzo skrajne emocje. Niestety nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Ostatecznie decyzja, czy pies może wejść na cmentarz, zależy w dużej mierze od zarządcy danego miejsca. W Polsce obecność psów na cmentarzach jest zwykle nieakceptowana. W tym kontekście warto przywołać przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., w której art. 2 ust. 1, wskazuje, że: „Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony”. Zgodnie, z czym zarządca cmentarza może ustanowić własny regulamin, w którym powinna się również znaleźć informacja na temat tego, czy na cmentarz można wejść z psem, a także na temat tego, czy na cmentarz można wejść z psem przewodnikiem. W większości regulaminów istnieje wzmianka o zakazie wprowadzania psów, jednak zakaz ten nie odnosi się do psów przewodników. Oznacza to, że z psem przewodnikiem i psem asystującym można wejść na cmentarz. Należy jednak pamiętać, aby pies był pod pełną kontrolą opiekuna.

Pies w kościele  Zobacz także: Czy pies może wejść do kościoła?

Pies na cmentarzu – zwolennicy i przeciwnicy

Osoby, które posiadają psy, uważają, że są one częścią ich życia i powinny mieć prawo towarzyszyć im w różnych sytuacjach. Zwłaszcza osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami, mogą potrzebować pomocy swojego czworonoga w przemieszczaniu się po cmentarzu. Inni uważają, że miejsca pochówku zmarłych powinny być traktowane z pełnym szacunkiem i powinny być wolne od obecności zwierząt. Wchodzenie na cmentarz z psem może wywoływać negatywne emocje u innych osób, które odwiedzają groby swoich bliskich. Zwierzęta mogą wpłynąć na spokój i skupienie, które są ważne w takich momentach. Ponadto nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach opiekun jest w stanie zapanować nad psem. A sytuacja, w której pies załatwiałby się przy grobie, jest niedopuszczalna. Warto pamiętać, że decyzję o tym, czy z psem można wchodzić na cmentarz, podejmują samodzielnie zarządcy cmentarzy, czyli władze lokalne. Do ich zadań należy ustalanie regulaminów, w których najczęściej pojawia się zapis o zakazie wchodzenia z psem na cmentarz. Dlatego, zanim postanowicie wybrać się z psem na cmentarz, warto sprawdzić regulamin danego cmentarza. Powinna być w nim wzmianka czy można wejść z psem na cmentarz. Nie zawsze przy wejściu na cmentarz widnieje taka informacja.

Pies na cmentarzu

Czy zakaz wchodzenie z psem na cmentarz jest obligatoryjny?

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w Polsce regulujących kwestię ochrony i dobrostanu zwierząt. Ważne jest jednak podkreślenie, że Ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje wprost kwestii wprowadzania psów na różnego rodzaju tereny, w tym na cmentarze czy place zabaw. W takich sytuacjach decyzję podejmuje zarządca terenu, który może wprowadzić odpowiednie regulacje w tej sprawie. O ile samorządy mogą zgodnie z prawem regulować kwestie dotyczące trzymania psów na smyczy, noszenia kagańców, czy sprzątania po swoim pupilu, o tyle nie jest uzasadnione zakazywanie wprowadzania psów do przestrzeni publicznej. Tworzenie przepisów, które wprost zakazują wprowadzania psów na określone tereny, jest jednoznaczne z dyskryminowaniem osób posiadających psy. Zakaz taki oznacza bowiem, że właściciele psów nie mogą w pełni korzystać z danego terenu, co ogranicza ich swobodę i prawa. Zarządcy cmentarzy mogą i bardzo często ustalają szczegółowe regulaminy cmentarzy. W ich treści można również znaleźć zapisy dotyczące zakazu wprowadzania psów na cmentarze. Jednak, czy zapis dotyczący psów jest w pełni wiążący? Okazuje się, że nie, gdyż akty tego typu nie mają podstaw prawnych. Oczywiście opiekunowie psów mogą stosować się do zakazów i nakazów widniejących w regulaminach cmentarzy, jednak wynika to wyłącznie z ich dobrej woli.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą o ochronie zwierząt, opiekunowie zwierząt ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Dlatego też powinni się stosować do regulacji dotyczących trzymania psów na smyczy czy sprzątania po nich, a zarządcy terenów publicznych powinni szukać innych rozwiązań, które nie dyskryminują posiadaczy zwierząt domowych.

Obecnie nie ma jednoznacznych przepisów prawa, które regulowałyby kwestię wprowadzania psów na cmentarze. W tej sytuacji decyzję o tym, czy psy są wpuszczane na terenie nekropolii, podejmują zarządcy poszczególnych cmentarzy. Większość zarządców nekropolii w Polsce zakazuje wprowadzania psów na tereny cmentarzy. Zakaz ten argumentowany jest względami estetycznymi, religijnymi, kulturowymi oraz dbałością o porządek i spokój. Oznacza to, że próbując wejść na teren cmentarza ze swoim psem, możemy spotkać się z negatywną reakcją ze strony ochrony lub innych osób przebywających na cmentarzu.

 

Pies na cmentarzu to rzadko spotykany widok. Kwestia obecności psów na cmentarzach w Polsce budzi wiele kontrowersji. Mimo iż zakazy wprowadzania psów na cmentarz nie mają podstaw prawnych, to zarządcy cmentarzy wprowadzają taki zapis do regulaminów. Zarządcy cmentarzy decydują się na wprowadzanie specjalnych oznakowań, które zakazują wchodzenia z psem na cmentarz. Jednak jak już wspomnieliśmy wcześniej, zakazy te nie znajdują potwierdzenia w polskim prawie. Oznacza to, że respektowanie zakazu, wynika z dobrej woli opiekunów czworonogów. Oczywiście na cmentarz można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Ważne, aby każdy, kto postanawia wejść na cmentarz z psem, pamiętał o odpowiednim zachowaniu i szacunku dla miejsc pochówku zmarłych.

 

A jakie jest Wasze zdanie na temat wchodzenie z psem na cmentarz?

Zostaw komentarz