• Strona główna
 • Podatek od psa 2024 – Ile wynosi, kto musi płacić, a kto jest zwolniony z płacenia podatku od psa?

Podatek od psa 2024 – Ile wynosi, kto musi płacić, a kto jest zwolniony z płacenia podatku od psa?

Ile wynosi podatek od psa w roku 2024?

Podatki to największa zmora wszystkich obywateli. Wiele z nich jest potrzebnych i przynosi wymierne korzyści dla ogółu społeczeństwa, ale niektóre z nich są zupełnie niezrozumiałe. W 1991 w Polsce został wprowadzony podatek za psa. Oznacza to, że osoby posiadające psy są zobowiązane do płacenia tego podatku. Jednak, czy wszyscy muszą płacić podatek od posiadania psa, czy można być zwolnionym z jego płacenia?

Podatek od psa – podstawa prawna

Zgodnie z zapisem znajdującymi się w Ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 18a ust. 1: „Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy”. Oznacza to, że każda osoba posiadająca psa jest zobowiązana do opłacania podatku od psa. Podatek został zastąpiony opłatą, z czego wynika, że rada gminy może, ale nie musi wprowadzić takiej opłaty. W wielu gminach opłaty za posiadanie psa zostały zniesione. Warto zatem zawsze dokładnie sprawdzić, czy w miejscowości, w której mieszkamy, taki obowiązek istnieje, czy może podatek od posiadania psa został zniesiony.

We wspomnianej ustawie w art. 18 ust. 1f została również określona kwota, jaką trzeba zapłacić od posiadania psa. Wskazano, że opłata za psa nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa. Jednak przy zapisie tym znajduje się adnotacja, mówiąca o tym, że: „Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy są ogłaszane na podstawie art. 20 ust. 2 niniejszej ustawy”. Artykuł 20 ust. 2 brzmi następująco: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy”. (źródło: Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31)

Kto musi płacić podatek za posiadanie psa?

Podatek od psa jest obowiązkowy. Opłaty za psa musi dokonywać każda osoba posiadająca czworonoga, jeśli oczywiście w gminie, w której mieszka, taki podatek funkcjonuje.

Podatek od posiadania psa

Kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa?

W zakresie płacenia podatków zawsze istnieją dokładne zapisy mówiące o obowiązku płacenia i wskazujące, kto z płacenia danego podatku jest zwolniony. Tak też jest w przypadku podatku od psa. Z opłacania podatku za psa są zwolnione osoby, o których mowa w Ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 18a ust. 2:

„Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  1. 2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów”.

(źródło: Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31)

Ważną informacją jest to, że osoby znajdujące się w powyższej grupie, są zwolnione z płacenia podatku za jednego psa. Oznacza to, że jeśli posiadają dwa lub więcej psów, za pozostałe muszą zapłacić podatek. Niekiedy gminy samodzielnie wprowadzają dodatkowe zwolnienia z opłat za psa np. dla osób które zaadoptowały psa ze schroniska albo poddały psa sterylizacji. Zachęcamy do sprawdzenia wytycznych i zapisów w gminie, w które mieszkacie. W każdej gminie może to wyglądać nieco inaczej.

Ile wynosi podatek od psa?

Nie ma ustalonej minimalnej kwoty podatku za psa. Za to, co roku ustalana jest górna granica, której nie można przekroczyć. Przykładowo w roku 2020 opłata za posiadanie jednego psa wynosiła 125,40, w roku 2021 opłata za psa wynosiła 130,30, a w roku 2022 już 135 zł. Wzrosty są niewielkie, ale co roku kwota ta ulega zmianie. Podatek za psa w roku 2023 wynosi 150,93, była to znacząca podwyżka. Jednak rok 2024 i panująca inflacja sprawiły, że kwota ta wzrosła jeszcze bardziej. W roku 2024 podatek za psa wynosi 173,57 zł. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich gminach, które nakładają obowiązek płacenia podatku za psa, kwota ta będzie taka sama. W niektórych gminach może to być kilkadziesiąt złotych, a w innych maksymalna kwota podatku za psa ustalona na rok 2023.

Ile wynosił podatek od psa w roku 2023?

Do corocznych podwyżek podatków każdy już się powoli przyzwyczaił. Jeśli jednak chodzi o podatek od psa, to można mówić o rekordowej podwyżce w roku 2023. Jeszcze do niedawna maksymalna kwota podatku od posiadania psa z roku na rok wzrastała o około 5 zł. W roku 2023 podatek od psa wzrósł aż o 15 zł względem roku poprzedniego. Jednak nie we wszystkich gminach jest on ustalany na takim samym poziomie, gdyż kwota 150,93 to górna granica, jakiej podatek od psa nie może przekroczyć. Wiele gmin albo całkowicie rezygnuje z tego podatku, albo ustala go na niższym poziomie.

Kto i ile zapłaci za posiadanie psa w roku 2024?

Ostatnie miesiące przyzwyczaiły nas do tego, że wszystkie opłaty idą w górę. Dotyczy to również podatków samorządowych, a więc również opłaty od posiadania psa. O podwyżce podatku od psa można przeczytać w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku. W dokumencie tym znajdują się górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2024. W porównaniu do roku ubiegłego opiekunowie czworonogów mieszkający w gminach, gdzie taki podatek należy uiszczać będą musieli zapłacić aż 22,64 zł więcej. Podatek od psa w roku 2024 wynosi 173,57 zł.

Gdzie nie trzeba płacić podatku od psa?

Coraz więcej gmin całkowicie rezygnuje z podatku od posiadania psa, gdyż wpływy z tego tytułu nie były zbyt wysokie. Praktycznie koszty obsługi przekraczały wpływy. Ponadto nie ma ewidencji, na podstawie której byłoby możliwe jasne i jednoznaczne ustalenie, kto posiada psa i ma obowiązek uiszczania za niego opłaty. Część gmin zaczęła wprowadzać obowiązek rejestracji psa przez właściciela. Jednak w dalszym ciągu wielu opiekunów albo o tym nie wie, albo zwyczajnie się do tego nie stosuje.

Lista miast zwolnionych od płacenia podatku od posiadania psa

Podatku od psa nie płaci się w Gnieźnie, Kaliszu, Pile, Rzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Ostrzeszowie, Katowicach, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach, Chorzowie, Częstochowie. 

Opłata ta zniesiona została również w innych miastach:

 • podatek od psa w Radomiu – opłata zniesiona od 1 stycznia 2007
 • podatek od psa w Zielonej Górze – opłata zniesiona z dniem 1 stycznia 2008
 • podatek od psa w Białymstoku – opłata zniesiona od 1 stycznia 2009
 • podatek od psa w Gdyni – opłata zniesiona od 1 stycznia 2009
 • podatek do psa w Bytomiu – opłata zniesiona od 1 stycznia 2013 roku
 • podatek od psa w Toruniu – opłata zniesiona od 1 stycznia 2013
 • podatek od psa w Poznaniu – opłata zniesiona od 1 stycznia 2016 roku
 • podatek od psa w Szczecinie – opłata zniesiona od 1 stycznia 2022 roku
 • podatek od psa w Lublinie – opłata zniesiona od 1 stycznia 2023 roku

(Powyższy wykaz powstał na podstawie danych dostępnych w Internecie).

Gdzie trzeba płacić podatek od psa?

W dalszym ciągu w wielu miastach w Polsce podatek od psa trzeba płacić. Jednak jego stawki mogą się od siebie różnić. Wiele różnic można również znaleźć w zapiskach dotyczących tego kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa. Poniższa tabela doskonale obrazuje, ile trzeba zapłacić podatku za psa w 2024 roku w Strzelcach, Nowym Sączu, Tychach, Krakowie, Jaworznie, Włocławku, Opolu, Piekarach Śląskich, Redzie, Wejherowie, Sopocie, czy Rudzie Śląskiej. Dane umieszczone w tabeli zostały zaczerpnięte z dokumentów dostępnych w Internecie. Nie we wszystkich miastach udało nam się dotrzeć do aktualnych danych.

Podatek od psa w wybranych miastach

Miasto Kwota podatku od jednego psa

Termin płatności 

Strzelce

12 zł (2007)

płatność do 15 maja

Nowy Sącz

30 zł (2001)

brak danych

Tychy

34 zł (2005)

płatność do 15 marca

Kraków

36 zł (2013-2023)

płatność do 31 maja

Jaworzno

50 zł (2004)

płatność do 31 marca

Włocławek

50 zł (2021)

płatność do 31 marca

Opole

60 zł, opłata dobrowolna od 2013

brak danych

Piekary Śląskie

60 zł (2021)

brak danych

Reda

81 zł (2023)

płatność do 31 marca

Wejherowo

48 zł (2023)

płatność do 31 marca

Sopot

84 zł

brak danych

Ruda Śląska

99 zł

płatność do 31 marca

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Internecie.

Kiedy i gdzie zapłacić podatek za posiadanie psa?

Podatek za posiadanie psa należy płacić co roku. Termin uiszczania podatku ustalany jest indywidualnie przez każdą gminę. Warto zatem śledzić stronę internetową swojej gminy, aby nie przegapić terminu. Opłatę można uiścić w kasie gminy, dokonać przelewu na konto gminy, albo osobiście u inkasenta, który został wyznaczony przez gminę.

Na co idą pieniądze z podatków za psy?

Wszystkie pieniądze pochodzące z uiszczania przez mieszkańców opłat za posiadanie psa trafiają do budżetu gminy. Wiele gmin bardzo dokładnie i jasno określa na co są przeznaczane zebrane w ten sposób pieniądze. Najczęściej ze środków tych realizowane są cele związane z ochroną zwierząt, takie jak wyłapywanie bezdomnych psów, umieszczenie ich w schroniskach. W wielu gminach w ramach opłacania podatku od psów do budżetu gminy trafia nawet kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze te zasilają okoliczne schroniska albo organizacje opiekujące się zwierzętami. Zgromadzone środki pozwalają na prowadzenie wielu wartościowych i potrzebnych akcji jak np. darmowe czipowanie psów.

Kara za niepłacenie podatku od psa

Podatek od psa obowiązywał do 2008 roku, po tym roku mówi się o opłacie za posiadanie psa. W efekcie czego to gmina decyduje o wprowadzeniu tej opłaty i jej wysokości. Jeśli nie znajdujecie się w grupie osób zwolnionych z opłacania podatku i w waszej gminie taki podatek obowiązuje, powinniście dokonywać opłaty za posiadanie psa. Gmina może egzekwować od właściciela czworonoga opłacenia podatku i wszystkich zaległości.

Do obowiązków opiekuna czworonoga należy sprawdzanie, czy w gminie, w której zamieszkuje konieczne jest opłacanie podatku od psa i w jakim terminie należy tego dokonać. W sytuacji zwolnienia opiekun czworonoga musi w gminie przedstawić stosowne zaświadczenie.

 

Zostaw komentarz